ترافیک هر کشور:
16,390

5,188

2,793

656

513

کشورهای دیگر
2,936