* کلیدواژه ها را با ویرگول جدا کنید
وب سایت های برتر 1-15:
1.
sites.google.com 
270,000,000

2.
google.com 
270,000,000

3.
docs.google.com 
270,000,000

4.
youtube.com 
231,428,571

5.
tmall.com 
202,500,000

6.
laopiniondemurcia.es 
31,198

7.
postcourier.com.pg 
27,300

8.
missoandfriends.com 
26,439

9.
activityvillage.co.uk 
24,422

10.
krazydad.com 
24,314

11.
sudoku.name 
24,042

12.
coolsite.co.il 
23,816

13.
youplay.com 
22,309

14.
mindgames.com 
22,230

15.
kakuroconquest.com 
16,715