tirus.ltd


آمار:
www.tirus.ltd یک وبسایت بزرگ است. این وبسایت بزرگتر از 82% از وبسایت های دیگر در جهان است. ضمنا سریع‌تر از 73% آنها است.

ترافیک هر کشور:
2,848

2,362

1,861

1,278

922

کشورهای بیشتر>>


شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
107
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 04-اوت-2021
بازدیدکنندگان روزانه:
1
6
,180
(-115) از دفعه قبل که این وب‌سایت بررسی شد، چه تعداد بازدیدکننده‌ی روزانه به آن اضافه یا کم شده است.

صفحات/بازدیدکنندگان:4.9
(?) هر کاربر از چند صفحه در tirus.ltd بازدید می کند


سرعت بارگذاری:1.02 ثانیه
(?) چقدر زمان می برد تا tirus.ltd بارگذاری شود. این مدت، عامل مهمی در بهینه‌سازی موتور جستجو است.


محدوده زمانی [+]