saukrit.com


آمار:
www.saukrit.com یک وبسایت بزرگ است. این وبسایت بزرگتر از 80% از وبسایت های دیگر در جهان است. ضمنا سریع‌تر از 29% آنها است.

ترافیک هر کشور:
12,789

921

کشورهای دیگر
453


شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
41
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 24-اوت-2022
بازدیدکنندگان روزانه:
1
53
4,163
(-11,745) از دفعه قبل که این وب‌سایت بررسی شد، چه تعداد بازدیدکننده‌ی روزانه به آن اضافه یا کم شده است.

صفحات/بازدیدکنندگان:1.1
(?) هر کاربر از چند صفحه در saukrit.com بازدید می کند


سرعت بارگذاری:2.25 ثانیه
(?) چقدر زمان می برد تا saukrit.com بارگذاری شود. این مدت، عامل مهمی در بهینه‌سازی موتور جستجو است.


محدوده زمانی [+]