obackpage.com


آمار:
www.obackpage.com بزرگتر از 65% از وبسایت های دیگر در جهان است. ضمنا سریع‌تر از 70% آنها است.

ترافیک هر کشور:
969

783

کشورهای دیگر
1,570


شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
3
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 11-اوت-2022
بازدیدکنندگان روزانه:
3,319
(-49) از دفعه قبل که این وب‌سایت بررسی شد، چه تعداد بازدیدکننده‌ی روزانه به آن اضافه یا کم شده است.

صفحات/بازدیدکنندگان:7.3
(?) هر کاربر از چند صفحه در obackpage.com بازدید می کند


سرعت بارگذاری:1.13 ثانیه
(?) چقدر زمان می برد تا obackpage.com بارگذاری شود. این مدت، عامل مهمی در بهینه‌سازی موتور جستجو است.


محدوده زمانی [+]