now14.co.il


آمار:
www.now14.co.il یکی از بزرگترین وبسایت های جهان است! این وبسایت بزرگتر از 93% از وبسایت های دیگر است. ضمنا سریع‌تر از 67% آنها است.

درباره now14.co.il:
עכשיו 14 |

ترافیک هر کشور:
33,144

4,076

1,565

494

کشورهای دیگر
1,894


شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
30
  
بررسی>>


ترافیک از ساب‌دومین:
2
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 23-سپت-2022
بازدیدکنندگان روزانه:
41,173
(+103) از دفعه قبل که این وب‌سایت بررسی شد، چه تعداد بازدیدکننده‌ی روزانه به آن اضافه یا کم شده است.

صفحات/بازدیدکنندگان:2.6
(?) هر کاربر از چند صفحه در now14.co.il بازدید می کند


سرعت بارگذاری:1.12 ثانیه
(?) چقدر زمان می برد تا now14.co.il بارگذاری شود. این مدت، عامل مهمی در بهینه‌سازی موتور جستجو است.


محدوده زمانی [+]