nayapatrikadaily.comآمار:
www.nayapatrikadaily.com یکی از بزرگترین وبسایت های جهان است! این وبسایت بزرگتر از 91% از وبسایت های دیگر است.

ترافیک هر کشور:
20,031

6,687

کشورهای دیگر
2,326


شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
126
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 15-ژوئ-2020
بازدیدکنندگان روزانه:
2
9
,072
(+29,072)
محدوده زمانی [+]