nagarikpatra.com


آمار:
www.nagarikpatra.com بزرگتر از 2% از وبسایت های دیگر در جهان است. ضمنا سریع‌تر از 11% آنها است.

ترافیک هر کشور:
47

کشورهای دیگر
24


شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
2
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 08-آور-2021
بازدیدکنندگان روزانه:
7
81
1
(+71) از دفعه قبل که این وب‌سایت بررسی شد، چه تعداد بازدیدکننده‌ی روزانه به آن اضافه یا کم شده است.

صفحات/بازدیدکنندگان:1
(?) هر کاربر از چند صفحه در nagarikpatra.com بازدید می کند


سرعت بارگذاری:4.26 ثانیه
(?) چقدر زمان می برد تا nagarikpatra.com بارگذاری شود. این مدت، عامل مهمی در بهینه‌سازی موتور جستجو است.


محدوده زمانی [+]