inetgiant.com


آمار:
www.inetgiant.com یک وبسایت بزرگ است. این وبسایت بزرگتر از 88% از وبسایت های دیگر در جهان است. ضمنا سریع‌تر از 49% آنها است.

ترافیک هر کشور:
20,951

کشورهای دیگر
1,772


شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
705
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 15-سپت-2021
بازدیدکنندگان روزانه:
22,723
(-866) از دفعه قبل که این وب‌سایت بررسی شد، چه تعداد بازدیدکننده‌ی روزانه به آن اضافه یا کم شده است.

صفحات/بازدیدکنندگان:1.7
(?) هر کاربر از چند صفحه در inetgiant.com بازدید می کند


سرعت بارگذاری:1.61 ثانیه
(?) چقدر زمان می برد تا inetgiant.com بارگذاری شود. این مدت، عامل مهمی در بهینه‌سازی موتور جستجو است.


محدوده زمانی [+]