ibackpage.com


آمار:
www.ibackpage.com یک وبسایت بزرگ است. این وبسایت بزرگتر از 82% از وبسایت های دیگر در جهان است. ضمنا سریع‌تر از 50% آنها است.

ترافیک هر کشور:
13,191

1,691

کشورهای دیگر
1,069


شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
87
  
بررسی>>


ترافیک از ساب‌دومین:
2
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 17-سپت-2021
بازدیدکنندگان روزانه:
1
5,951
(+251) از دفعه قبل که این وب‌سایت بررسی شد، چه تعداد بازدیدکننده‌ی روزانه به آن اضافه یا کم شده است.

صفحات/بازدیدکنندگان:3.4
(?) هر کاربر از چند صفحه در ibackpage.com بازدید می کند


سرعت بارگذاری:1.58 ثانیه
(?) چقدر زمان می برد تا ibackpage.com بارگذاری شود. این مدت، عامل مهمی در بهینه‌سازی موتور جستجو است.


محدوده زمانی [+]