helloshoppee.com


آمار:
www.helloshoppee.com بزرگتر از 41% از وبسایت های دیگر در جهان است.


ترافیک هر کشور:
516


وبسایت های مشابه:
lazada.sg 
489,870

takealot.com 
358,486

luluhypermarket.com 
214,626

amazon.sg 
196,459

ocado.com 
117,570


موقعیت دسته بندی:
36%
(در مقایسه با وب سایت های دیگری که در دسته بندی www.helloshoppee.com وجود دارند)

شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
22
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 31-مار-2020
بازدیدکنندگان روزانه:
516
(+381) از دفعه قبل که این وب‌سایت بررسی شد، چه تعداد بازدیدکننده‌ی روزانه به آن اضافه یا کم شده است.

صفحات/بازدیدکنندگان:0
(?) هر کاربر از چند صفحه در helloshoppee.com بازدید می کند


محدوده زمانی [+]