closeoption.com


آمار:
www.closeoption.com یک وبسایت بزرگ است. این وبسایت بزرگتر از 71% از وبسایت های دیگر در جهان است. ضمنا سریع‌تر از 13% آنها است.

ترافیک هر کشور:
3,184

کشورهای دیگر
2,460


شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
18
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 15-مه-2022
بازدیدکنندگان روزانه:
5,655
(-8,068) از دفعه قبل که این وب‌سایت بررسی شد، چه تعداد بازدیدکننده‌ی روزانه به آن اضافه یا کم شده است.

صفحات/بازدیدکنندگان:4.5
(?) هر کاربر از چند صفحه در closeoption.com بازدید می کند


سرعت بارگذاری:3.61 ثانیه
(?) چقدر زمان می برد تا closeoption.com بارگذاری شود. این مدت، عامل مهمی در بهینه‌سازی موتور جستجو است.


محدوده زمانی [+]