2backpage.com


آمار:
www.2backpage.com یک وبسایت بزرگ است. این وبسایت بزرگتر از 90% از وبسایت های دیگر در جهان است. ضمنا سریع‌تر از 26% آنها است.

ترافیک هر کشور:
16,550

1,064

کشورهای دیگر
8,327


شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
6
  
بررسی>>


ترافیک از ساب‌دومین:
3
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 07-دسا-2021
بازدیدکنندگان روزانه:
25,941
(+1,329) از دفعه قبل که این وب‌سایت بررسی شد، چه تعداد بازدیدکننده‌ی روزانه به آن اضافه یا کم شده است.

صفحات/بازدیدکنندگان:13
(?) هر کاربر از چند صفحه در 2backpage.com بازدید می کند


سرعت بارگذاری:2.46 ثانیه
(?) چقدر زمان می برد تا 2backpage.com بارگذاری شود. این مدت، عامل مهمی در بهینه‌سازی موتور جستجو است.


محدوده زمانی [+]