גולשים לפי מדינה:
5,364

1,998

871

481

316

180

מדינות אחרות
5,844