גולשים לפי מדינה:
20,473

7,265

2,025

1,057

440

396

352

264

220

מדינות אחרות
11,447