גולשים לפי מדינה:
15,824

6,012

2,523

343

280

מדינות אחרות
6,199