ترافیک هر کشور:
171,598

114,260

71,464

10,387

7,063

United Kingdom
7,830,000
(3.0%)

Germany
7,290,000
(3.0%)

France
6,750,000
(3.0%)

Iran
5,940,000
(2.0%)

Mexico
5,940,000
(2.0%)

Indonesia
5,670,000
(2.0%)

Italy
5,400,000
(2.0%)

Canada
5,130,000
(2.0%)

Spain
4,860,000
(2.0%)

Korea
4,590,000
(2.0%)

Turkey
4,050,000
(2.0%)