ترافیک هر کشور:
30,817

22,754

1,313

1,000

کشورهای دیگر
6,564