גולשים לפי מדינה:
9,740

1,685

1,037

870

685

מדינות אחרות
4,500