גולשים לפי מדינה:
4,254

2,233

1,365

1,276

1,010

585

550

213

142

מדינות אחרות
6,115