tadawul.com.saآمار:
www.tadawul.com.sa یکی از بزرگترین وبسایت های جهان است! این وبسایت بزرگتر از 100% از وبسایت های دیگر است.

ترافیک هر کشور:
66,941

2,290

1,908

1,145

1,069

کشورهای بیشتر>>


شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
426
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 15-آور-2019
بازدیدکنندگان روزانه:
76,329
(+20,534)
محدوده زمانی [+]