nayapatrikadaily.comآمار:
www.nayapatrikadaily.com یک وبسایت بزرگ است. این وبسایت بزرگتر از 87% از وبسایت های دیگر در جهان است.

ترافیک هر کشور:
17,670

6,513

991

کشورهای دیگر
3,143


شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
130
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 03-دسا-2019
بازدیدکنندگان روزانه:
28,318
(+2,220)
محدوده زمانی [+]