duckduckgo.comآمار:
www.duckduckgo.com یکی از بزرگترین وبسایت های جهان است! این وبسایت بزرگتر از 100% از وبسایت های دیگر است.

ترافیک هر کشور:
154,722

42,243

33,082

25,957

19,340

کشورهای بیشتر>>


شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
3,777
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 19-مار-2019
بازدیدکنندگان روزانه:
508,954
(+508,954)
محدوده زمانی [+]