ترافیک هر کشور:
7,147

6,387

380

301

174

کشورهای دیگر
1,458