גולשים לפי מדינה:
28,124

1,053

734

575

383

160

מדינות אחרות
926