גולשים לפי מדינה:
16,265

722

624

527

371

371

מדינות אחרות
624