גולשים לפי מדינה:
427,323

8,831

7,359

5,887

4,416

4,416

3,434

0

0

0

0

0

0

0

מדינות אחרות
28,455