גולשים לפי מדינה:
23,839

5,856

3,032

1,309

1,240

1,171

1,102

551

482

מדינות אחרות
30,384