גולשים לפי מדינה:
100,519

4,198

2,496

1,361

1,135

794

567

מדינות אחרות
2,156