ترافیک هر کشور:
109,980

5,911

3,574

1,375

825

کشورهای دیگر
15,810