ترافیک هر کشور:
167,367

8,547

7,355

1,590

1,590

1,391

1,193

994

کشورهای دیگر
8,746