גולשים לפי מדינה:
66,896

627

496

248

152

55

48

41

מדינות אחרות
441