ترافیک هر کشور:
1,890,000

1,620,000

1,620,000

1,350,000

1,350,000

1,350,000

1,350,000

1,350,000

کشورهای دیگر
39,960,000

<
1
2
3