גולשים לפי מדינה:
18,298

892

579

241

217

מדינות אחרות
3,881