גולשים לפי מדינה:
62,095

3,373

3,296

2,223

613

460

460

מדינות אחרות
4,293