גולשים לפי מדינה:
20,976

5,401

1,094

1,094

530

331

298

מדינות אחרות
3,446