גולשים לפי מדינה:
82,356

9,248

4,374

3,499

2,749

2,249

1,875

875

625

מדינות אחרות
17,246